Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

tetrabriks θερμική μόνωση για τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευήAislante térmico de tetrabriks para reducir los costos y el impacto ambiental de la construcción


tetrabriks θερμική μόνωση για τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή

Una profesora brasilera de química diseñó un aislante doméstico reutilizando Tetra Briks. Su método, de armado muy sencillo, provee protección contra las temperaturas extremas y permite reemplazar los costosos y contaminantes materiales que se utilizan habitualmente.

Ένας βραζιλιάνος καθηγητής της χημείας σχεδίασε ένα σπίτι μόνωση επαναχρησιμοποίηση Tetra Brik. Η μέθοδός του, πολύ απλή συναρμολόγηση, παρέχει προστασία από τις ακραίες θερμοκρασίες και μπορεί να αντικαταστήσει δαπανηρές και ρυπογόνων υλικών που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Para construir un metro cuadrado de este aislante, compuesto por el aluminio de los envases, se requieren aproximadamente 20 Tetra Briks. Para el armado, se los lava, se corta la base y se los abre por la unión lateral. Luego, se los une en el mismo sentido, dejando la abertura hacia abajo para evitar que se acumule el agua. Esto último resulta fundamental, ya que el Dengue afecta a la región. 

La idea fue de María Luisa Bueno, una profesora jubilada con formación en química industrial de Passo Fundo, una ciudad del sur de Brasil. Se le ocurrió durante una noche de tormenta, cuando buscaba un método para asistir a las personas que viven en casas rudimentarias de madera y brindarles protección ante las inclemencias climáticas.


Για να οικοδομήσουμε ένα τετραγωνικό μέτρο αυτής της μόνωσης, που αποτελείται από τα δοχεία αλουμινίου, απαιτούνται περίπου 20 Tetra Brik. Για τη συναρμολόγηση, πλένονται, η βάση κόβεται και ανοίγεται από την πλευρική ένωση. Στη συνέχεια ενώνει στην ίδια κατεύθυνση, αφήνοντας το άνοιγμα προς τα κάτω για να αποτρέψει το νερό από τη συσσώρευση. Το τελευταίο είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ο δάγκειος επηρεάζει την περιοχή.Η ιδέα ήταν Maria Luisa Λοιπόν, ένας συνταξιούχος δάσκαλος με την εκπαίδευση στη βιομηχανική χημεία Passo Fundo, μια πόλη στη νότια Βραζιλία. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας θυελλώδους νύχτας, όταν ψάχνουν για μια μέθοδο για να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν σε υποτυπώδη ξύλινα σπίτια και να παρέχουν προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Además de funcionar como aislante, las placas generan una barrera que tapa los orificios y las hendiduras de las construcciones precarias. También cumplen la doble función de evitar que ingresen el calor extremo y la lluvia y, en épocas invernales, concentran el calor en el interior.

Para implementar su proyecto, Bueno reunió un grupo de 10 voluntarias que se reunían en la iglesia local. Entre todas se ocuparon de recolectar los envases, armar las placas aislantes y promocionar la actividad. La iniciativa también se está implementando en otros lugares del mundo, como México y Chile. 


Εκτός από τη λειτουργία του ως μονωτικού υλικού, οι πλάκες να δημιουργήσουν φραγμό που καλύπτουν τις οπές και σχισμές των επισφαλών κατασκευών. Επίσης εξυπηρετούν τη διπλή λειτουργία της πρόληψης εισέρχονται υπερβολική ζέστη και τη βροχή και σε περιόδους χειμώνα, συγκεντρώνεται θερμότητα στο εσωτερικό.

Για την υλοποίηση του έργου, Καλή συνάντησε μια ομάδα 10 εθελοντών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην τοπική εκκλησία. Μεταξύ όλων των ληφθεί μέριμνα δοχεία συλλογής, τη συναρμολόγηση των μονωτικών πλακών και την προώθηση της δραστηριότητας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται επίσης σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως το Μεξικό και τη Χιλή.


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου