Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Μα, φυτρώνουν τα έπιπλα;


UN DISEÑADOR HACE CRECER ÁRBOLES CON FORMA DE MUEBLES ARTÍSTICOS

Usando lo que él llama "impresión 3D Zen", el diseñador Gavin Munro desafía las tradicionales nociones de diseño de muebles . En lugar de cortar árboles maduros, serrarlos y clavetearlos para convertirlos en sillas y mesas, su empresa realmente hace crecer los muebles desde el suelo.
Los árboles se plantan estratégicamente, se injertan y se moldean en estructuras específicas. Cuando se cosechan, ya son elegantes piezas de mobiliario. 
 Ένα σχεδιαστή κάνει τα δέντρα μεγαλώνουν με την καλλιτεχνική ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Χρησιμοποιώντας αυτό που αποκαλεί "Zen 3D εκτύπωση," ο σχεδιαστής Gavin Munro αμφισβητεί τις παραδοσιακές έννοιες του σχεδιασμού επίπλων. Αντί κοπή ώριμων δέντρων, πριόνισμα ένα clavetearlos και να τους μετατρέψει σε καρέκλες και τραπέζια, η εταιρεία σας μεγαλώνει πραγματικά κάνει τα έπιπλα από το έδαφος.

Τα δέντρα που φυτεύτηκαν στρατηγικά εμφυτεύονται και διαμορφώθηκε σε συγκεκριμένες δομές. Όταν η συγκομιδή, είναι τόσο κομψά έπιπλα.

Gavin Munro muebles plantasEs una técnica que él y su equipo han estado desarrollando durante 10 años, un proceso arduo que requiere paciencia a medida que los árboles maduran. Su fábrica al aire libre, ubicada en el Reino Unido, es un campo de cuatro acres con 3.000 árboles plantados. Actualmente tienen 500 piezas en producción, que incluyen sillas, lámparas y mesas. No se usan pegamentos o juntas en las piezas acabadas, sólo injertos cuando son necesarios. El resultado son hermosas piezas escultóricas que honran el material original y demuestran lo que la sutil intervención humana puede producir.
Είναι μια τεχνική που ο ίδιος και η ομάδα του έχουν αναπτυχθεί για 10 χρόνια, μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί υπομονή, όπως τα δέντρα ωριμάζουν. εξωτερική εργοστάσιό της, που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένα πεδίο τεσσάρων στρεμμάτων φυτεμένο με 3.000 δέντρα. Έχουν σήμερα τα 500 κομμάτια της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων καρέκλες, φωτιστικά και πίνακες. Δεν κόλλα ή τις αρθρώσεις που χρησιμοποιούνται στα τελικά τμήματα, μοσχεύματα μόνο όταν είναι απαραίτητο. Το αποτέλεσμα είναι όμορφο γλυπτό κομμάτια που τιμούν το αρχικό υλικό και να δείξει ποια είναι η λεπτή ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να παράγει.

Gavin Munro muebles plantas 2

La idea proviene de la infancia de Munro, tras notar que un bonsái de su jardín había tomado la forma de una silla. Cuando una enfermedad le obligó a pasar largas estancias en el hospital unos años más tarde, ese recuerdo germinó y más adelante se convertiría en lo que es ahora. Durante esa época, aprendió también a ejercitar la paciencia que le serviría después en un proceso que tarda muchos años en florecer.
Η ιδέα προέρχεται από την παιδική ηλικία Munro, αφού διαπίστωσε ότι ένα μπονσάι στον κήπο του είχε πάρει τη μορφή μιας καρέκλας. Όταν ασθένεια τον ανάγκασε σε μια μακρά παραμονή στο νοσοκομείο λίγα χρόνια αργότερα, η μνήμη βλαστήσει και αργότερα θα γίνει αυτό που είναι σήμερα. Κατά την περίοδο αυτή, έμαθε επίσης να επιδείξουν υπομονή θα τον εξυπηρετήσει αργότερα σε μια διαδικασία που διαρκεί πολλά χρόνια για να ανθίσουν.

Gavin Munro muebles plantas 3
Gavin Munro muebles plantas 4
Gavin Munro muebles plantas 5
Gavin Munro muebles plantas 6
Gavin Munro muebles plantas 7
Gavin Munro muebles plantas 8
Gavin Munro muebles plantas 9
Gavin Munro muebles plantas 10
Gavin Munro muebles plantas 11
Gavin Munro muebles plantas 12
The Full Grown Story
How to grow a chair

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου